top of page
  • Фото автораПресслужба

Пільги та компенсації для донорів в Україні


Всесвітній день донора кровівідзначається 14 червня. Рішення про йоговстановленнябулоприйнято у травні 2005 року на Всесвітнійасамблеїохорониздоров’я в Женеві. Саме цього дня 1868 року австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. Мета відзначення Всесвітнього дня донора крові – підвищити обізнаність про необхідність безпечної дачі крові, а також висловити подяку всім донорам, які добровільно і безоплатно дарують свою кров для порятунку життя інших людей. Важливість Всесвітнього дня донора крові перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Як відомо, потреба в донорськійкровівиникає у людей будь-якоговіку з різнимисерйознимизахворюваннями. Тому кожен донор, якийздає кров безоплатно, робитьсвійбезціннийвнесок у добру справу – порятуноклюдськихжиттів.

Про те що таке донорство, хто може стати донором, які вони мають права, гарантії, компенсації та обов’язки консультують фахівці Новоселицького бюро правової допомоги

Донорство крові та її компонентів – добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Відповідно до чинного законодавства, донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань.

Взяттякрові та (або) їїкомпонентів у донора дозволяєтьсялише за умови, щоздоров’ю донора не буде заподіяношкоди.

За особистимвизначенням донора даваннякрові та (або) їїкомпонентівможездійснюватисябезоплатноабо з оплатою.

Держава гарантуєзахист прав донора та охоронуйогоздоров’я,атакожнадаєйомупільги.

Посадові особи установ та закладівохорониздоров’язобов’язаніпоінформувати донора про його права і обов’язки та порядок здійсненнядонорськоїфункції.

ВАЖЛИВО! Медичнеобстеження донора перед здаваннямкрові та їїкомпонентів і видачадовідок про стан йогоздоров’яздійснюютьсябезплатно!

У випадку зараження донора інфекційними хворобами або виникнення у нього інших хвороб чи розладу здоров’я у зв’язку з виконанням донорської функції донор підлягає обов’язковому державному страхуванню.

Донору також відшкодовується шкода, заподіяна йому ушкодженням здоров’я у зв’язку з виконанням донорської функції, з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на його соціально-трудову та професійну реабілітацію.

Інвалідність донора, що настала у зв’язку з виконанням ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.

У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання донорської функції, членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні, призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Стаття 9 Закону України «Про донорство крові та їїкомпонентів» передбачає пільги та компенсації для донорів. Так, в день даваннякрові та (або) їїкомпонентів, а також в день медичногообстеженняпрацівник, який є абовиявивбажання стати донором, звільняєтьсявідроботи на підприємстві, в установі, організаціїнезалежновід форм власностііззбереженням за ним середньогозаробітку. Донори з числа студентіввищихнавчальнихзакладів та учнівпрофесійнихнавчально-виховнихзакладів у зазначенідні також звільняютьсявід занять.

Звертаємо Вашу увагу, що після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажаннямпрацівникацей день може бути приєднано до щорічноївідпусткиабовикористано в інший час протягом року після дня даваннякровічиїїкомпонентів.

У разі, коли за погодженням з керівництвомпідприємства, установи, організації, командуваннямвійськовоїчастини в день даваннякрові донор бувзалучений до роботиабонесенняслужби, йому за бажаннямнадаєтьсяінший день відпочинкуіззбереженням за ним середньогозаробітку.

У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

УВАГА! Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів.

В день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

Законодавством встановлено також додатковіпільги, щонадаються донорам у зв’язку з систематичнимбезоплатнимздаваннямкрові та їїкомпонентів. Так, учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.

Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів укількості, дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.

Крім вищезазначених пільг, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, власники підприємств, установ, організацій для таких донорів можуть бути встановлювати й інші додаткові пільги.

Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є або виявили бажання стати донорами, в день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження увільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби.

У разі давання донорами – військовослужбовцями строкової служби або курсантами військових навчальних закладів крові та (або) її компонентів у період відпустки, у вихідний чи святковий день їм за бажанням надається інший день відпочинку, який може бути приєднано до відпустки або використано в інший час протягом року після здачі крові та (або) її компонентів.

Після кожного дня даваннякрові та (або) її компонентів донорам – військовослужбовцямстроковоїслужби та курсантам військовихнавчальнихзакладівнадаєтьсядодатковий день відпочинку. За бажанням донора та за погодженням з командуваннямвійськовоїчастиницей день може бути приєднано до відпусткиабовикористано в інший час протягом року після дня даваннякровічиїїкомпонентів.

Військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості двох разових максимально допустимих доз, надається право на одержання грошової надбавки у розмірі 25 відсотків до призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплататакоїгрошової надбавки проводиться за місцемпроходженняслужбиабонавчанняцихдоноріввідповідно до законодавства.

Донори, якібезоплатноздали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежновід часу їхздачі, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видаєтьсявідповіднепосвідчення і вручаєтьсянагрудний знак “Почесний донор України”.

Донори, якібезоплатноздали кров та (або) їїкомпоненти в кількості 100 і більшеразових максимально допустимих доз, можуть бути нагородженідержавниминагородамиУкраїни.

ПочеснідонориУкраїнимають право на:

безплатнепозачерговезубопротезування (за виняткомзубопротезування з використаннямдорогоціннихметалів) у закладах охорониздоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальнійвласності;

пільговепридбанняліків (іззнижкою 50 відсотківїхвартості) за рецептами, виданими закладами охорониздоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальнійвласності;

безплатнезабезпеченнядонорськоюкров’ю та її препаратами, необхідними для їхособистоголікування, за рецептами, виданими закладами охорониздоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальнійвласності;

першочерговепридбання за місцемроботиабонавчанняпутівок для санаторно-курортного лікування та першочерговелікування у закладах охорониздоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальнійвласності;

позачерговезабезпечення протезами та іншими протезно-ортопедичнимивиробами;

використаннячерговоїщорічноїоплачуваноївідпустки у зручний для них час;

отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотківвідзатвердженогопрожитковогомінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

отриманняпільговихпозик для будівництваіндивідуальногожитла.

Особа, яка виявилабажанняздати кров та (або) їїкомпоненти, зобов’язана не пізнішеніж за три дні до дня медичногообстеження, що проводиться перед даваннямкрові та (або) їїкомпонентів, повідомитиписьмовоюзаявоюадміністрацію за місцемроботичинавчанняабокомандуваннявійськовоїчастини, де вона проходить службу, про свійнамір пройти такеобстеження і здати кров та (або) їїкомпоненти. У такійзаявізазначена особа маєвизначитидодатковий день відпочинку. Зазначеназаява не подається у випадках, коли особа, яка виявилабажанняздати кров абоїїкомпоненти, перебуває у відпустці, відрядженні, або у разі, коли її кров терміновонеобхідна для наданняневідкладноїмедичноїдопомоги хворому.

Дана особа під час медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, зобов’язана повідомити відповідну посадову особу установи чи закладу охорони здоров’я відомі їй дані про перенесені та наявні в неї захворювання, а також про вживання нею наркотичних речовин та властиві їй інші форми ризикованої поведінки, що можуть сприяти зараженню донора інфекційними хворобами, які передаються через кров, і за наявності яких виконання донорської функції може бути обмежено. Зазначенаінформаціязасвідчуєтьсяособистимипідписами особи, яка виявилабажанняздати кров абоїїкомпоненти, та посадової особи установи чи закладу охорониздоров’я і становить лікарськутаємницю.

ВАЖЛИВО! Усі права та пільгиотримуєтільки той донор, якийздає кров безкоштовно. Підтверджуючим документом для отриманняпільг є довідка з медустанови.

Якщо Ви, або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до відділу «Новоселицьке бюро правової допомоги» розташованого за адресою: м. Новоселиця, вул. Чкалова, 7, (перший поверх будівлі колишньої районної ради) (03733) 5-07-20.


Як отриматиправовудопомогудистанційно:

· зателефонувати на безкоштовний номер системинаданнябезоплатноїправовоїдопомоги0 800-213-103;

· поставитипитання в повідомленні на електронну адресу Бюро novoselytske@legalaid.cv.ua;

· написати на електроннупоштунайближчогомісцевого центру (адресиможнадізнатися на сайтісистеми БПД https://www.legalaid.gov.ua/.

· скористатисяправничоювікіпедієюWikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua;

· зв’язатися з Новоселицьким бюро через скайп зв'язок novoselytske@legalaid.cv.ua

1 перегляд0 коментарів