top of page
  • Фото автораПрес-служба

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ


Які особливості реалізації прав громадян визначених у статті 18 Закону України «Про звернення громадян» в умовах воєнного стану?


Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Зазначена гарантія (право подати звернення; право на обґрунтовану відповідь; право отримати відповідь у встановлений законом строк) є непорушною та не може обмежуватись навіть в умовах воєнного та надзвичайного стану (ст. 22, 64 Конституції України).

Питання практичної реалізації громадянами України права на звернення регулюється Законом України “Про звернення громадян” (далі - Закон № 393/96-ВР), який, крім іншого, визначає перелік похідних прав, пов’язаних з правами громадянина при розгляді звернення.

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Варто наголосити, що зазначені права не є абсолютними, їх реалізація передбачена виключно у випадку розгляду такого виду звернення як заява чи скарга та не може стосуватися розгляду пропозиції (зауваження). Такої позиції також дотримується Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 29.11.2021 № 120/1727/20-а

Водночас, у зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану реалізація прав громадянина, пов’язаних з особистою присутністю громадянина, може мати свої особливості та підлягати обмеженням (ускладненням в їх реалізації).

Перш за все це зумовлено застосуванням заходів правового режиму воєнного стану визначеним у ст. 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (далі - Закон № 389-VIII), зокрема: встановленням посилення охорони та особливого режиму роботи органу влади, установи до якої подано звернення (п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону № 389-VIII); запровадженням на певній території комендантської години (п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону № 389-VIII); встановленням особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування, а також руху транспортних засобів (п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону № 389-VIII).

Крім того, згідно пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 р. № 440 у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.

Впровадження вказаних та деяких інших заходів правового режиму воєнного стану, за певних умов (наприклад безперервна комендантська година на декілька діб), буде частково або повністю унеможливлювати реалізацію таких прав (пов’язаних з особистою присутністю) як:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.

Виникає питання яким чином особа може реалізувати зазначені права в умовах воєнного стану та як забезпечити таку можливість з боку суб’єкта владних повноважень?

Рекомендації для суб’єкта владних повноважень щодо забезпечення прав громадянина, пов’язаних з особистою присутністю при розгляді заяви чи скарги, в умовах воєнного стану:

  • завчасно інформувати заявника про час та дату реалізації вказаних прав. У разі встановлення комендантської години на визначений час - перенести на інший день, про що також поінформувати заявника;

  • у разі неможливості забезпечення безпосередньої участі, поінформувати на вказані у зверненні канали зв'язку про альтернативні способи реалізації прав шляхом застосуванням засобів телефонного зв’язку або цифрових комунікаційних сервісів;

  • у випадку відмови заявником або тимчасової відсутності можливості забезпечити реалізацію вказаних прав, розглянути можливість продовження строку розгляду звернення до 45 календарних днів (ст. 20 Закону № 393/96-ВР) з відтермінуванням такої реалізації та розгляду порушених питань;

  • за виняткових обставин, у разі неможливості розгляду звернення впродовж 45 днів, у тому числі забезпечення реалізації прав громадянина згідно ст. 18 Закону № 393/96-ВР, поінформувати на вказані заявником канали зв’язку про можливу затримку в розгляді звернення. При цьому, такі дії (бездіяльність) мають охоплюватися виправданим ризиком та бути необхідними для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту.

Таким чином, в період дії правового режиму воєнного стану посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування повинні, максимально на скільки це можливо, сприяти реалізації прав згідно ст. 18 Закону № 393/96-ВР в тих випадках, коли це може врятувати життя, зберегти здоров’я громадян або запобігти іншим негативним наслідкам, пов’язаним з війною.


В чому полягають особливості подання і розгляду електронних петицій в період дії режиму воєнного стану?


Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Пунктом 3 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про запровадження воєнного стану в Україні», на виконання вимог ст. 7 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було передбачено можливість обмеження реалізації окремих конституційних прав людини. Разом з тим, звертаємо увагу, такі обмеження не поширюються на реалізацію громадянами права на звернення, зокрема, право подавати електронні петиції.

Електронні петиції повинні подаватися через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Звертаємо увагу, відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.

Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом.

У разі утворення військової адміністрації, на яку було покладено повноваження місцевої ради з питань, порушених в електронній петиції, вона підлягає розгляду відповідною військовою адміністрацією як тимчасовим правонаступником суб’єкта розгляду звернень відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та «Про правовий режим воєнного стану».

Для того, щоб подати електронну петицію зареєструватися можливо через систему ID-банкінг.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення (проблеми, яка вимагає свого вирішення, пропозиції, скарги, клопотання), зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції (без скорочень), адресу електронної пошти, яка повністю дозволяє ідентифікувати ініціатора петиції та осіб, які її підписали.

На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції. Вона оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта владних повноважень, якому вона адресована або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

Звертаємо увагу, дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті суб’єкта владних повноважень, якому вона адресована або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку. У випадку, якщо через запровадження воєнного стану або активні бойові дії, посадові особи органу, якому адресована електронна петиція, не можуть здійснити заходи щодо її опрацювання, строк реєстрації такої петиції подовжується на період дії відповідного правового режиму.

При цьому, за своїм змістом і сутністю, Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

При визначенні наслідків невідповідності електронної петиції вимогам Закону України «Про звернення громадян» необхідно також враховувати правові висновки Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, сформульовані у Постанові від 18 січня 2021 року у справі № 9901/302/20.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити безоплатність доступу відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Для забезпечення належного опрацювання електронних петицій суб’єктам владних повноважень необхідно вирішити питання про визначення власного офіційного інформаційного ресурсу, на якому можуть розміщуватися електронні петиції, призначити відповідальну особу з питань опрацювання електронних петицій, а також передбачити форми інформування про результати їх опрацювання. При цьому, з метою належного розгляду електронних петицій керівникам суб’єктів владних повноважень, яким адресовані електронні петиції слід надати повноваження щодо можливості утворення дорадчих органів, наприклад комісій для вирішення відповідних питань, а також можливість надавати окремі доручення з питань опрацювання інформації, необхідної для належного розгляду електронних петицій.

Обов’язковими умовами за наявності яких електронна петиція підлягає розгляду є факт збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів повинна надсилатися громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, повинна оприлюднюватися на офіційному веб-сайті суб’єкта владних повноважень, якому вона адресована не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Згідно з процедурою, передбаченою у ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян», розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Суб’єкт владних повноважень, якому адресована електронна петиція в особі свого керівника зобов’язаний публічно оголосити про підтримку або не підтримку електронної петиції на своєму офіційному веб-сайті

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів